top of page

ŠTATÚT

KAMERA

2019

Only in slovak language

I    Preambula

Tvorivá súťaž o najlepší kameramanský výkon v rôznych druhoch a žánroch audiovizuálnych diel má za cieľ podporiť a motivovať zvyšovanie kvality profesie kameramana a prispieť tak k zvyšovaniu celkovej profesionálnej úrovne audiovizuálnej tvorby na Slovensku, a zároveň prezentovať výsledky práce slovenských kameramanov v zahraničí. Je otvorenou národnou súťažou pre všetkých kameramanov, ktorí sa podieľajú na vzniku nielen slovenských, ale aj inonárodných audiovizuálnych diel. Základnou podmienkou účasti na tejto súťaži je, že prihlásené dielo spĺňa kritériá vymedzených druhov a žánrov audiovizuálnej tvorby v tomto štatúte a kameramanský výkon na tomto diele vytvoril kameraman(ka), ktorý(á) je občanom Slovenskej republiky, alebo kameraman(ka) inej národnosti, ktorý(á) má trvalé bydlisko na území SR a svojim tvorivým výkonom participoval(a) na vzniku slovenského audiovizuálneho diela.

 

Vyhlasovateľmi tvorivej súťaže Kamera 2019 v kategóriách uvedených v tomto štatúte sú Asociácia slovenských kameramanov (ďalej len ASK) ako organizátor súťaže a Literárny fond ako spoluorganizátor súťaže.

II    Charakteristika cien súťaže Kamera 2019

Cenou Kamera 2019 sa oceňujú v jednotlivých druhoch a žánroch najvýznamnejšie tvorivé kameramanské výkony v oblasti audiovizuálnej tvorby. Poslaním tejto súťaže je prezentovať a zvýrazniť tvorivý podiel a autorský vklad tejto profesie pri vytváraní hodnotových kritérií tvorby v duchu humanistických ideálov európskej kultúry a motivovať tvorcov k zvyšovaniu profesionálnej a estetickej úrovne ich diel.

III   Podmienky súťaže Kamera 2019

 1. Diela môžu prihlásiť kameramani, ostatní audiovizuálni tvorcovia, producenti, televízni vysielatelia, distribútori a tvorivé umelecké združenia.

 2. Prijaté môžu byť diela, ktoré boli vyrobené a majú copyrightové označenie v záverečných titulkoch © 2017 (po termíne uzávierky predchádzajúcej súťaže 30.9.2017) © 2018, © 2019.

 3. Organizátor súťaže ASK je oprávnený na základe tohto štatútu prijať do súťaže diela v profesionálnom formáte a spôsobom, ktorého parametre upresní organizátor v prihláške do súťaže. 

 4. Termín ukončenia podania prihlášok a dodania diela je 30. 9. 2019.

 5. Každý prihlasovateľ musí do prihlášky uviesť názov diela, jeho minutáž, meno autora - kameramana, kategóriu, do ktorej ho navrhovateľ prihlasuje, krátky popis k dielu a link na celé dielo.

 6. Organizátor súťaže ASK si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže diela, 
  ktoré nespĺňajú podmienky tohto štatútu, alebo diela, ktoré propagujú násilie, akúkoľvek formu národnostnej či inej diskriminácie, ako aj diela s prvkami pornografie, alebo politickej reklamy.

 7. Organizátor súťaže ASK si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže aj diela, 
  ktoré nebudú v predpísanom formáte alebo ktorých zvukovo-obrazový záznam nebude mať dostatočnú technickú kvalitu pre posúdenie tvorivej kameramanskej práce v kontexte celkového vyznenia diela.

 8. ASK a Literárny fond vypisujú na posúdenie výsledkov tvorivej práce kameramanov tvorivú súťaž s cenami v nasledujúcich druhoch a žánroch audiovizuálnej tvorby:
   

  1. Hlavná cena Kamera 2019 - hraná tvorba

  2. Cena za televízny seriál

  3. Cena za dokumentárny film

  4. Cena krátky film

  5. Cena za audiovizuálnu reklamu 

  6. Cena za najlepší videoklip

  7. Cena za najlepší študentský film

  8. Cena za technologický prínos

  9. Cena za celoživotné dielo kameramana *
   *Cenu za celoživotné dielo kameramana, ktorý svojou tvorbou a umeleckým tvorivým výkonom výrazne prispel k rozvoju slovenskej kinematografie a audiovizuálnej tvorby, navrhuje prezídium ASK a schvaľuje výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby Literárneho fondu, ktorý určuje aj jej finančnú výšku.
    

 9. Ceny vo všetkých vypísaných kategóriách tejto súťaže, okrem Ceny za študentský film, pozostávajú zo sklenenej sošky a diplomu. Súčasťou týchto cien je aj finančná odmena od Literárneho fondu, okrem Ceny za študentský film. Ich celkovú sumu schvaľuje výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby Literárneho fondu (ďalej len LF).

IV    Spôsob hodnotenia.

 1. Diela navrhnuté a prijaté organizátorom ASK do súťaže sa hodnotia v dvojkolovom systéme. V prvom kole hlasujú všetci riadni a čestní členovia ASK. Hlasujú zo všetkých prihlásených diel a na základe počtu hlasov sa vyberú 3 nominácie z každej kategórie.

 2. V druhom kole 5 členná porota hodnotí a vyberá víťazné diela z nominácií z prvého kola. Členov poroty nominuje výbor ASK z odborníkov v oblasti audiovizuálnej tvorby a najmenej 1 člena poroty nominuje a schvaľuje výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby LF.

 3. Porota má právo ktorúkoľvek z cien vypísanú v tomto štatúte neudeliť, okrem Ceny za celoživotné dielo, ktorej udelenie navrhuje prezídium ASK a schvaľuje výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby LF ešte pred hodnotiacim procesom poroty.

 4. Výšku finančnej odmeny v jednotlivých vypísaných kategóriách, okrem Ceny za študentský film a Ceny za celoživotné dielo kameramana, určuje porota na základe schválenia väčšiny jej členov. Porota si volí svojho predsedu na prvom spoločnom zasadnutí.

 5. Členom poroty nemôže byť kameraman ani iní tvorcovia diela, ktoré je prihlásené a prijaté do tejto súťaže.

 6. Predseda poroty je povinný vypracovať protokol, ktorého súčasťou je zoznam ocenených diel a finančného ohodnotenia jednotlivých cien na predloženie výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby LF.

 7. Predseda poroty v záverečnom protokole a pri slávnostnom odovzdávaní cien uvedie aj dôvody, pre ktoré sa rozhodla porota niektorú z cien neudeliť. 

 8. Porota je pri svojom rozhodovaní povinná dodržiavať tento štatút. V jeho rámci sú jej rozhodnutia konečné.

 9. Členovia poroty sú viazaní mlčanlivosťou o udelených cenách až do oficiálneho vyhlásenia výsledkov.

V    Organizácia súťaže

 1. Organizáciu tejto súťaže zabezpečuje ASK a jej prezídium. Riadi ju prezident ASK, alebo iný člen Asociácie poverený prezídiom.

 2. Podujatie a slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční najneskôr do konca novembra 2019.

 3. Náklady spojené s výrobou sošiek znáša ASK.

 4. Finančné odmeny za ceny hradené z prostriedkov Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby LF sú udeľované v kategóriách:
   

  1. Hlavná cena Kamera 2019 - hraná tvorba

  2. Cena za televízny seriál

  3. Cena za dokumentárny film

  4. Cena krátky film

  5. Cena za audiovizuálnu reklamu 

  6. Cena za najlepší videoklip

  7. Cena za celoživotné dielo kameramana
    

 5. Finančné odmeny spojené s kritickým hodnotením v porote hradí ASK, odmenu porotcu nominovaného za Literárny fond hradí Fond po schválení výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby LF.

 6. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien zorganizuje a zabezpečí ASK najneskôr do konca novembra 2019.

 7. ASK ako organizátor súťaže bude uvádzať Literárny fond ako spoluorganizátora na všetkých tlačovinách vydaných v súvislosti s tvorivou súťažou Kamera 2019 a počas slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže.

VI    Zvláštne ustanovenie

Tento štatút schvaľuje prezídium ASK a výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby LF. Jeho platnosť sa začína dňom schválenia a končí sa prijatím nového štatútu nasledujúceho ročníka súťaže Kamera. Neoddeliteľnou súčasťou tohto štatútu je aj jeho dodatok, ktorý obsahuje:

- celkový objem finančných prostriedkov na ceny, schválených výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby LF,

- formulár prihlášky,

- menný zoznam porotcov,

- termín a miesto slávnostného odovzdávania cien.

Za ASK  Lukáš Teren ( Prezident ASK )

V Bratislave 1.3.2019

bottom of page