top of page

ONLY IN SLOVAK LANGUAGE

Všeobecné podmienky používania www.slovakcine.com
Zásady ochrany osobných údajov a spracúvania súborov cookies
Asociácie slovenských kameramanov (ASK)

aktualizované 5.8.2019

I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom www.slovakcine.com a osobných údajov prostredníctvom www.slovakcine.com ako aj profilov na sociálnych sieťach a ďalších internetových kanálov komunikácie (ďalej aj „webové stránky“) je: 
  Asociácia slovenských kameramanov, občianske združenie
  sídlo: Svoradova 2, Bratislava
  IČO: 36067091
  Kontaktný e-mail: slovakcinematographers@gmail.com

 2. Prevádzkovateľ môže sprístupniť vybraný obsah len osobám, ktoré umožnia používanie cookies. Služby na www.slovakcine.com nie sú adresované deťom mladším ako 16 rokov. 

 3. Slovesné diela, fotografie, audiovizuálne diela, zvukové záznamy, softvér a vysielanie ako predmety ochrany autorského práva nachádzajúce sa na www.slovakcine.com možno používať výlučne na súkromné účely a ich sprístupnenie na www.slovakcine.com nie je udelením licencie na ich použitie používateľovi ani inej osobe, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

 4. Tieto podmienky a Zásady ochrany osobných údajov a spracúvaní cookies informujú používateľov 

  • o používaní cookies, prevádzkových a lokalizačných údajov podľa § 55 až § 58 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, 

  • o podmienkach spracovávania osobných údajov v súlade s priamo uplatniteľným NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 5. ASK má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. ASK nezodpovedá za fungovanie www.slovakcine.com  a má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku ako aj kedykoľvek zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na www.slovakcine.com.
   

II. Zásady ochrany osobných údajov
 

Tieto zásady zohľadňujú medzinárodné štandardy ochrany osobných údajov a primerané technické a organizačné opatrenia vyžadované na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) s účinnosťou od 25. mája 2018.
 

Jednotlivé práva dotknutej osoby, ich uplatňovanie a obmedzenie je upravené v III kapitole všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v § 19 až 30 zákona o ochrane osobných údajov 


Prevádzkovateľ dodržiava všetky podmienky ochrany osobných údajov a v zjednodušenej forme informuje dotknuté osoby o ich právach v týchto zásadách. 
 

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 

Zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ sa riadi v súlade s čl. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 6 až 12 zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov týmito zásadami 
 

 • zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť: osobné údaje spracúva len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe,

 • obmedzenie účelu: osobnú údaje sú získavané na konkrétne určené výslovne uvedené a legitímne účely, ďalšie spracovanie sa môže diať len na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1všeobecného nariadenia o ochrane údajov

 • minimalizácia údajov: osobné údaje sa získavajú len primerane, relevantne a obmedzene na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú

 • správnosť: prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby zabezpečil že z pohľadu účelu nesprávne spracúvané údaje sa bezodkladne vymažú alebo opravia (aktualizujú)

 • minimalizácia uchovávania: prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú

 • integrita a dôvernosť: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení

 • zodpovednosť: prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie preukázať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
   

Zákonnosť spracúvania
 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaju v súlade s čl. 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 13 zákona o ochrane osobných údajov iba na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:
 

 1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;

 2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;

 3. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

 4. spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;

 5. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

 6. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
   

Podmienky spracúvania pri poskytnutí súhlasu
 

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ takýto súhlas archivuje počas doby uchovávania údajov.
 

Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas je odlíšený od iných skutočností a je vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.
 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ ale výslovne upozorňuje, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. 
 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať mailom na slovakcinematographers@gmail.com, v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely súťaže, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 

Účel spracúvania osobných údajov cez www.slovakcine.com 
 

Prostredníctvom www.slovakcine.com prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na:

E-mailová korešpondencia

Pokiaľ ASK zašlete e-mail alebo ju budete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na www.slovakcine.com, budú osobné údaje, ktoré nám takto oznámite, automaticky uložené s cieľom spracovania alebo kontaktovania vašej osoby a odpovedania.


Prihlasovanie filmov na súťaž Kamera

ASK organizuje prehliadku filmov našich členov s cieľom informovania verejnosti a profesionálov a ocenenia tvorcov v pravidelných či nepravidelných časových odstupoch s názvom Kamera.


​Pri registrácii a prihlásení filmu do súťaže Kamera využívame systém Google Forms a pre ukladanie údajov sa riadite podmienkami o spracovaní osobných údajov a podmienkami používania na stránkach Google Forms.


Na prihlasovanie filmov sa používateľ musí zaregistrovať na www.slovakcine.com. Pre registráciu je potrebné zadať platnú e-mailovú adresu, meno a priezvisko a telefónne číslo pre prípadné kontaktovanie ohľadom doplnenia alebo opravy chybných údajov zo strany. Následne prihlasovateľ vypĺňa plný názov audiovizuálneho diela, súťažnú kategóriu, meno kameramanky/kameramana, producenta audiovizuálneho diela, e-mailový alebo telefónny kontakt na producenta, minutáž, dátum prvej premiéry, krátky opis diela, odkaz na online screener diela, ak je screener zaheslovaný, poskytuje prihlasovateľ na vlastnú zodpovednosť aj sprístupňujúci údaj, ktorý sprístupní screener porote súťaže ASK.

 

Prihlasovateľ musí tiež potvrdiť, že sa oboznámil so súťažnými podmienkami ako aj s týmito zásadami spracovania osobných. Na e-mailovú adresu prihlasovateľa je zasielaný automaticky potvrdzujúci e-mail, ktorý slúži na kontrolu, správne vyplnených údajov pre účely súťaže. 

​Kategória príjemcov osobných údajov: prevádzkovateľ poskytuje údaje osoby prihlásenej , do súťaže produkčnej spoločnosti súťaže, ktorá je povinná spracovávať osobné údaje za rovnakých podmienok ako prevádzkovateľ.
Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín s výnimkou používania cookies.
Informácia o existencii automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania: informácie nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania

Prevádzkovateľ zabezpečí, v prípade spracúvania osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, aby takéto spracovanie bolo zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, že zohľadní:

 • akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov,

 • okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

 • povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku,

 • možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a

 • existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.


K právu na prístup k osobným údajom 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa informácie týkajúce sa jej osobných údajov, a to účelu spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcov alebo kategórie príjemcov (ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté), doby uchovávania osobných údajov, práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti takému spracúvaniu, práva podať sťažnosť dozorovému orgánu, poskytnutie informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania vrátane práva na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa je týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 

Údaje sa poskytujú bezplatne elektronicky pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob; prevádzkovateľ môže účtovať za ďalšie kópie primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

K právu na opravu a vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj prostredníctvom poskytnutie doplnkového vyhlásenia, 
 

 1. Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov:

 2. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

 3. dotknutá osoba odvolá súhlas na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo čl. 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., a ak neexistuje iný právny dôvod na spracúvanie),

 4. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1, ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

 5. osobné údaje sa spracúvali nezákonne, 

 6. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,

 7. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.). 
   

V prípade zverejňovania údajov zabezpečí prevádzkovateľ ich vymazanie s ohľadom na dostupnú technológiu.

 

K právu na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania ak:
 

 1. napadne správnosť osobných údajov, 

 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, 

 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo 

 4. namietal voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby
   

K právu na prenosnosť osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ma právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa poskytli tieto osobné údaje bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo čl. 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. alebo zmluvne podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z.), a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 
 

Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. 
 

K právu namietať proti spracúvaniu osobných údajov 
 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať spracúvanie, ak sú osobné údaje spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo f) zákona č. 18/2018 Z. z.) vrátane namietania profilovania (spracúvanie vo verejnom záujme, na účely oprávnených záujmov). 
 

Dotknutá osoba má právo, ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. 
 

Dotknutá osoba môže tiež uplatňovať svoje právo namietať spracúvanie osobných údajov automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 

Dotknutá osoba sa môže odhlásiť od doručovania marketingových informácií na slovakcinematographers@gmail.com.

 

K právu podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba môže podať podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak má za to, že došlo k spracúvaním údajov k porušeniu jej práv na:
Úrad na ochranu osobných údajov 
Hraničná 12 
820 07 Bratislava 27 
tel.: +421 /2/ 3231 32220 
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

K právu podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe v prípade, ak porušenia ochrany osobných údajov pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb.


V oznámení uvedie jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, opatrenia prijaté alebo navrhované prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov a kontaktné údaje.

 

III. Zásady spracúvania súborov cookies

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové dáta, ktoré sa vytvoria vo vašom prehliadači pri návšteve stránok, ktoré cookies využívajú. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri opakovanej návšteve danej stránky váš webový prehliadač pošle tieto cookies webovej stránke a vďaka nim vám vie ponúknuť vami preferované relevantné informácie, nezobrazenie už zobrazenej reklamy, doplnenie identifikačných údajov vyplnených pri predchádzajúcej návšteve a pod.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby www.slovakcine.com, prispôsobiť ich používateľom a zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli používateľom prispôsobiť obsah, umožnili im hlasovať a aby sme vedeli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb www.slovakcine.com. Súbory cookies je na tieto účely možné použiť bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na rozhodnutí používateľa. Ak používateľ nesúhlasí s používaním cookies, môže ich aktívne vymazať prípadne zablokovať. Ak dôjde k odmietnutiu používania týchto cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštevovať, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne, môže dôjsť k zníženiu užívateľského komfortu, vrátane obmedzenej možnosti hlasovania.

Aké cookies používame

Používame dočasné a časové cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom prehliadači, kým ho nevypnete, v tom okamihu sa vymažú. časové cookies zostávajú vo vašom prehliadači do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania, pomáhajú webovým stránkam si zapamätať informácie kým sa nevrátite, bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. 

Na aký účel cookies využívame

Nevyhnutne nutné cookies – tie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie www.slovakcine.com. Tieto súbory umožňujú používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.


Cookies výkonu – tie zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú www.slovakcine.com. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť www.slovakcine.com.
 

Cookies funkčnosti – tie vylepšujú fungovanie www.slovakcine.com. Tieto dáta si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Tieto súbory sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

 

Cookies používame aj pre správne fungovanie reklamy, a to preto:

 • aby sa reklama spúšťala iba vo vhodnom jazyku

 • aby sme sa uistili, že používateľovi bude spustená reklama, ktorá je pre neho vhodná iba ak sa nachádza na relevantnom mieste

 • aby reklama bola prispôsobená potrebám a záujmom používateľa

 • aby sme mohli auditovať a overiť, že používateľ nie je robot a teda, že je mu reklama spúšťaná efektívne

 Použitie informácií našimi partnermi

ASK využíva ako nezisková organizácia bezplatný systém WIX, ktorý má v sebe zakomponovanú možnosť poskytovania reklamy. Podobné použitie cookies na marketingové účely preto uskutočňuje aj.... Viac informácií nájdete tu.

Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať

Anonymizované informácie o IP adrese pripojenia, prehliadači, času a navštívených stránok nášho webu.

Zmena nastavení cookies

V prípade, že si neželáte, aby náš web ukladal cookies do vášho prehliadača, môžete si toto nastavenie zmeniť priamo vo vašom prehliadači. Inštrukcie na zmenu cookies sa nachádzajú vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. V prípade používania viacerých zariadení, je potrebné vykonať voľbu používania cookies na každom zariadení. 
Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie ukladania cookies, prezeranie uložených cookies, zakázanie všetkých alebo vybraných cookies. ďalšie informácie o správe cookies môžete nájsť https://www.aboutcookies.org/ a návody na vymazanie cookies v jednotlivých prehliadačoch tu:

Partneri nášho webu

Pri používaní nášho webu môžu niektorí naši partneri využívať aj cookies, ktoré sú personalizované. Nemôžu to však robiť bez vášho súhlasu. Pokiaľ ste im už tento súhlas udelili a chcete ho zmeniť, môžete tak urobiť priamo v komunikácii s nimi, napríklad prostredníctvom ich stránok. Zoznam partnerov:

 • Google Analytics

 • Facebook

 • Instagram

Používanie Google Analytics s funkciou anonymizácie

ASK integrovala na webových stránkach komponenty Google Analytics s funkciou anonymizácie. Google Analytics je službou webovej analýzy, teda získavania, zhromažďovania a vyhodnocovania dát o správaní návštevníkov webových stránok. Okrem iného analyzuje dáta o tom, z akých internetových stránok sa dotknutá osoba dostala na naše webové stránky, aké podstránky webových stránok navštívila a koľko času na nich strávila, z akej krajiny a mesta webové stránky navštívila. Webová analýza sa využíva s cieľom optimalizácie webových stránok a na analýzu internetovej reklamy. Cieľom používania Google Analytics je vyhodnotenie správania návštevníkov našich webových stránok. Takto získané informácie Google využíva o. i. na vyhodnotenie našich webových stránok a na získanie správ o aktivitách na týchto webových stránkach a ďalej na poskytovanie ďalších služieb spojených s využívaním našich webových stránok.


​Prevádzkovateľom Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.


Google Analytics prostredníctvom cookies umožňuje vykonávanie analýzy našich webových stránok. Načítaním jednotlivej webovej stránky, v ktorej sú integrované komponenty Google Analytics, je daný podnet jednotlivými komponentmi Google Analytics príslušnému prehliadaču používateľa našich webových stránok, aby tento prehliadač odovzdal spoločnosti Google dáta s cieľom online analýzy.

 

​Sociálny plug-in Facebooku
 

ASK na webových stránkach môže umiestniť plug-iny sociálnej siete „Facebook“, ktorých prevádzkovateľom je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, s cieľom zjednodušenia prístupu k tejto sociálnej sieti priamo z našich webových stránok. Za spracovanie osobných údajov osôb, ktoré žijú mimo USA a Kanadu zodpovedá spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Kliknutím na sociálny plug-in Facebooku na našich webových stránkach udeľujete súhlas s tým, že Facebook môže o vašej osobe získať určité osobné údaje a nakladať s nimi. Zásady ochrany osobných údajov Facebook nájdete na https://www.facebook.com/privacy/explanation.

​Sociálny plug-in Instagramu

ASK na webových stránkach môže umiestniť plug-iny sociálnej siete „Instagram“, ktorá patrí k Facebooku, s cieľom zjednodušenia prístupu k tejto sociálnej sieti priamo z našich webových stránok. Kliknutím na sociálny plug-in Instagramu na našich webových stránkach udeľujete súhlas s tým, že Instagram môže o vašej osobe získať určité osobné údaje a nakladať s nimi. Zásady ochrany osobných údajov Instagramu nájdete na https://help.instagram.com/155833707900388

bottom of page