top of page

Etický kódex

&

Diskriminácia 

    Asociácia nebude tolerovať žiadne správanie, ktoré sa považuje za ohrozujúce alebo nerešpektívne voči ktorémukoľvek z našich členov alebo kolegov.

 Asociácia slovenských kameramanov (ASK) považuje za dvôležité, že každý člen asociácie ale aj každý pracovník filmového a televízného priemyslu má právo pracovať v prostredí bez akejkoľvek diskriminácie na základe pohlavia, rasy, zdravotného stavu, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo obťažovania a šikanovania akéhokoľvek druhu. 

   Vrátane akéhokoľvek slovného, emocionálneho, fyzického, kybernetického alebo sexuálneho obťažovania.

Etický kódex a profesionálne správanie

1. Buďte inkluzívni.

ASK víta a podporuje ľudí so všetkých kruhov, ľudí s rôznymi osobnosťami a históriou. To zahŕňa okrem iného členov s inou sexuálneou orientáciou, rodovou identitou či rodovým prejavom, členov rôznej rasy, etnickej príslušnosti, kultúry, národného pôvodu, sociálnej a ekonomickej triedy, úrovne vzdelania, farby, imigračného postavenia, pohlavia, veku, politického presvedčenia, náboženstva a členov s rôznymi duševnými a fyzickými schopnosťami.

2. Buďte opatrní.

Všetci sme na sebe závislí, aby sme dosiahli najlepšie výsledky ako inkluzívna spoločnosť. Vaše rozhodnutia budú mať vplyv na klientov a kolegov, rozhodujte sa preto uvážene a dbajte na to, ako vaše skutky môžu ovplyvniť ostatných.

3. Buďte úctiví.

Nezhodneme sa vždy všetci na všetkom, ale nesúhlas nie je ospravedlňovaním neúctivého správania. Môžeme byť z času na čas frustrovaný, ale nemôžeme si dovoliť, aby sa frustrácia stala predmetom osobných útokov. Prostredie, v ktorom sa ľudia cítia nepríjemne alebo ohrozovaní, nie je produktívny ani kreatívny.

4. Správajte sa profesionálne.

 

Vždy zvoľte svoje slová alebo akcie starostlivo. Buďte milí k ostatnými. Neurážajte a nepodkopávajte autoritu ostatných. Obťažovanie a separujúce správanie sú neprijateľné. To zahŕňa, ale nie je obmedzené na:

  • Vyhrážanie sa násilím a šikanovanie.

  • Diskriminačné vtipy a urážky.

  • Zdieľanie nevhodného alebo nevyžiadaného sexuálne nevhodného alebo násilného materiálu prostredníctvom elektronických zariadení alebo inými prostriedkami.

  • Osobné urážky akéhokoľvek druhu.

  • Sexuálne obťažovanie.

Vo všeobecnosti, ak vás niekto požiada, aby ste prestali robiť niečo nevhodné, prestaňte.

5. Voľte správne slová.


Používajte rodovo neutrálny jazyk. Napríklad cinematographer a Director of Photography sú rodovo neutrálne. Zatiaľ v slovenskom jazyku obdobné slovo pre túto profesiju nenájdeme, avšak Asociácia sa zaujíma aj o túto problematiku a je v procese riešenia.
Majte na pamäti - nadávanie alebo kultúrne nevhodné slová môže uraziť aj nedaľeko stojacích členov štábu.

6. Poučte sa zo svojích chýb.

 

100 filmárov 100 chutí. Rôzni ľudia majú rôzne názory a to môže byť cenné pre riešenie problémov alebo vytváranie nových nápadov. Neschopnosť pochopiť druhého názor neznamená, že sa dotyčný mýli. Nezabudnite, že všetci robia chyby. Zamerajte sa na riešenie problémov a učte sa z vlastných chýb.

7. Buďte proaktívni a etický vedúci.

 

Ak spozorujete obťažovanie, neúctivé správanie alebo šikanovanie voči inému, vašou povinnosťou je konať. Neignorujte okolie a ukážte, že takéto správanie neschvaľujete. Buďte proaktívni, hneď zasiahnite.

Ignorovanie správania okolia sa môže považovať za tichý súhlas.

 

Nepodceňujte svoj vplyv ako pristojaci. Hovorite nahlas!

Fashion

Shoes to Shine

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Read More
Home

Less is More

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Read More
Health

Lemon Detox

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Read More
bottom of page