top of page

STANOVY

&

PRAVIDLÁ

Stanovy občianskeho združenia Asociácia slovenských kameramanov založeného podľa § 2 odsek 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Čl. I    Názov občianskeho združenia

Názov občianskeho združenia v slovenskom jazyku je Asociácia slovenských kameramanov (ďalej len „združenie“); akronym združenia je ASK.

 

Čl. II    Sídlo združenia

Sídlo združenia je Bratislava, Svoradova 2, 813 01

 

Čl. III   Cieľ a predmet činnosti združenia

 1. Hlavným cieľom združenia je zachovávať kultúrne hodnoty, podporovať vzdelávanie a propagáciu činnosti kameramanov na území Slovenska ako aj na medzinárodnej úrovni.

 2. Predmetom činnosti združenia je aj 

 3. rozvoj a podpora vzdelávania fyzických osôb profesionálne pôsobiacich v tejto oblasti, vrátane organizovania školení, odborných seminárov, workshopov a vysielania profesne pôsobiacich osôb na medzinárodné vzdelávacie a kultúrne aktivity, ako aj tvorivých dielní pre profesionálnych kameramanov i verejnosť a organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti v predmetnej oblasti,

 4. podieľať sa na vytáraní adekvátnych pracovných, spoločenských, materiálnych a technických podmienkach pre výkon kameramanskej profesie, podporovať vedu a výskum v tejto oblasti a chrániť profesné a sociálne záujmy členov združenia, 

 5. vytváranie profesných pravidiel (etický kódex) pre výkon kameramanskej činnosti,

 6. podpora vzniku verejných diskusií smerujúcich k výmene informácií a praktických skúseností a zručností na národnej a medzinárodnej úrovni,

 7. spolupracovať v oblasti prezentácia práce kameramanov na Slovensku i v zahraničí,

 8. rozvíjanie medzinárodných kontaktov v oblasti audiovízie  v rámci celého sveta,  

 9. podnecovanie úzkej spolupráce s ostatnými umeleckými druhmi,

 10. publikovanie profesných informácií, postupov a príručiek vrátane vydavateľskej činnosti odbornej aj populárnej literatúry vrátane sprístupňovania týchto informácií prostredníctvom internetu,

 11. spolupráca s národnými subjektmi a orgánmi verejnej správy pri ochrane záujmov kameramanov,

 12. spolupráca s príbuznými zahraničnými alebo medzinárodnými organizáciami vrátane programov Európskej Únie alebo Rady Európy. 

          

Čl. IV    Členstvo v združení

 1. Zduženie má riadnych členov, pridružených členov a čestných členov; členom združenia môže byť aj právnická osoba.

 2. Riadnym členom združenia môže byť každý, kto súhlasí s cieľom združenia podľa čl. III, chce sa aktívne podieľať na činnosti združenia, súhlasí so stanovami združenia, splní podmienku výkonu a rozsahu kameramanskej práce a požiada o členstvo v združení a prezídium ho za člena príjme.

 3.  Podmienku výkonu a rozsahu kameramanskej práce posudzuje prezídium na základe predloženého portfólia prác.

 4. Pridruženým členom zduženia môže byť každý, kto súhlasí s cieľom združenia podľa čl. III a chce sa aktívne podieľať na činnosti združenia, súhlasí so stanovami združenia a požiada o členstvo v združení a prezídium ho za člena príjme. Pridruženým členom môže byť osoba, ktorá nespĺňa podmienku výkonu a rozsahu kameramanskej práce alebo osoba ktorá vykonáva príbuzné alebo súvisiace činnosti s kameramanskou profesiou. 

 5. Čestným členom združenia môže byť žijúca alebo nežijúca osobnosť významná pre oblasť kameramanskej profesie na základe rozhodnutia prezídia; čestným členom združenia je aj každá nežijúca fyzická osoba, ktorá bola riadnym členom združenia.

 6. Členstvo v združení vzniká dňom prijatia člena prezídiom; členstvo čestného člena žijúcej osoby vzniká po jeho súhlase s členstvom.

 

Riadny člen združenia má právo:

 1. podieľať sa na činnosti združenia,

 2. zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach združeniach a hlasovať,

 3. podávať návrhy a podnety na činnosť združenia a žiadať o stanovisko orgány združenia,

 4. žiadať si informácie o činnosti a hospodárení a rozhodnutiach orgánov združenia,

 5. má právo používať spolu s menom akronym združenia ASK,

 6. voliť a byť volený do orgánov združenia.

 

Člen združenia je povinný:

 1. dodržiavať stanovy združenia,

 2. pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

 3. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,

 4. platiť členský príspevok vo výške podľa rozhodnutia prezídiom.

 

Pridružený člen združenia má právo podieľať sa na činnosti združenia a podávať návrhy a podnety na činnosť združenia ako aj žiadať si informácie o činnosti a hospodárení a rozhodnutiach orgánov združenia; pridružený člen združenia nemá hlasovacie právo. Pridružený člen združenia je povinný dodržiavať stanovy združenia a má právo používať spolu s menom akronym združenia ASK.

 

Čestní členovia sa môžu zúčastňovať rokovaní zhromaždenia, ale nemajú hlasovacie právo. Čestní členovia neplatia členský príspevok.  

 

Členstvo v združení zaniká

 1. vystúpením člena; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,

 2. úmrtím člena, výmazom právnickej osoby z príslušného registra; riadny člen sa úmrtím stáva čestným členom združenia, 

 3. zánikom združenia,

 4. vylúčením, ak člen napriek upozorneniu porušuje členské povinnosti, najmä z dôvodu nečinnosti člena alebo nezaplatenia členského príspevku alebo porušuje  povinnosti z iných predpisov prijatých na základe týchto stanov vrátane etického kódexu; o vylúčení rozhoduje prezídium. Proti rozhodnutiu prezídia sa člen môže odvolať na valné zhromaždenie.

 

Čl. V    Orgány združenia

 1. ​Orgánmi združenia sú

  1. valné zhromaždenie,

  2. prezídium,

  3. prezident

 2. ​Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie, ktoré je tvorené zo všetkých riadnych členov združenia.

 3. ​Valné zhromaždenie 

  1. volí a odvoláva členov prezídia, likvidátora a supervízora,

  2. rozhoduje o zániku združenia zlúčením  alebo dobrovoľným rozpustením,

  3. schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,

  4. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

  5. schvaľuje etický kódex, jeho zmeny a doplnky,

  6. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení  a

  7. zadáva úlohy prezídiu a prezidentovi.

  8. rozhoduje o prijatí a výlúčení riadneho, pridruženého alebo čestného člena združeni

 4. Valné zhromaždenie zvoláva prezident a môže byť zvolané ako riadne alebo ako mimoriadne; riadne valné zhromaždenie sa schádza minimálne raz za 12 mesiacov, mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva prezident podľa potreby a vtedy, ak o to písomne požiada minimálne 30 % členov alebo prezídium, a to najneskôr do 6o dní od doručenia žiadosti. Zo stretnutia valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica; zápisnica sa vyhotovuje aj v prípade hlasovania per rollam.

 5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením, ktoré je schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých prítomných členov. Každý riadny člen združenia má jeden hlas. Uznesenia valného zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov. Členovia združenia môžu hlasovať aj per rollam. Hlasovanie per rollam je platné, ak je uznesenie schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

 6. Prezídium je výkonným orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.​

 7. Prezídium rozhoduje vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia, prípadne iného orgánu združenia.

 8. Prezídium je povinné riadiť sa rozhodnutiami valného zhromaždenia, ktorému zodpovedá za svoju činnosť.​

 9. Prezídium zabezpečuje riadne vedenie všetkých príjmov a výdavkov súvisiacich s činnosťou združenia a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie rozpočet a správu o hospodárení.

 10. ​Do pôsobnosti prezídia patrí

  1. rozhodovanie o prijatí a vylúčení riadneho, pridruženého alebo čestného člena zo združenia,

  2. voľba a odvolanie prezidenta a viceprezidenta z členov prezídia,

  3. určovanie výšky ročného členského príspevku,

  4. vypracovanie návrhu rozpočtu a správu o hospodárení združenia,

  5. zabezpečovanie prevádzkových a organizačných záležitostí združenia,

  6. zvolávanie a organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia,

  7. menovanie a odvolávanie členov do poradných orgánov,

  8. výkon uznesení prijatých na valnom zhromaždení,

  9. rozhodovanie o použití majetku a finančných prostriedkov združenia.

 11. Prezídium je povinné pre valné zhromaždenie vyhotoviť a na schválenie predložiť:
  1. návrh na zmenu alebo doplnenie stanov,

  2. návrh vnútorných organizačných predpisov a ich zmien, ak existujú,

  3. návrh rozpočtu a správu o hospodárení na príslušný kalendárny rok,

  4. návrh plánu činnosti a výročnú správu,

  5. návrh na zánik združenia,

  6. návrh na vymenovanie likvidátora,

  7. iné návrhy určené týmito stanovami alebo rozhodnutím valného zhromaždenia.

 12. Prezídium má päť (5) členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Voľby sa vykonávajú tajným hlasovaním. Zvolený je kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov. Členom prezídia môže byť len fyzická osoba, ktorá je zároveň riadnym členom združenia alebo štatutárnym orgánom riadneho člena združenia. Funkčné obdobie členov prezídia trvá 4 (štyri) roky s tým, že výkon funkcie členov prezídia sa končí až voľbou nových členov prezídia, a nie iba uplynutím ich funkčného obdobia. Výkon funkcie  člena prezídia je nezastupiteľný.​

 13. Člen  prezídia sa môže svojej  funkcie vzdať, je však povinný písomne to  oznámiť  združeniu, výkon  funkcie  člena prezídia, ktorý sa vzdal  svojej funkcie, sa končí dňom doručenia oznámenia združeniu. Ak klesne počet členov rady na troch (3) je prezídium povinné zabezpečiť, aby bolo do 60 (šesťdesiatich) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie zvolané valné zhromaždenie, na ktorej budú zvolení noví členovia prezídia.​

 14. Prezídium volí a odvoláva spomedzi svojich členov tajným hlasovaním prezidenta a viceprezidenta.

 15. Prezident zvoláva a vedie zasadnutia prezídia a vykonáva ďalšiu činnosť  stanovenú týmito stanovami. Počas neprítomnosti prezidenta vykonáva jeho funkciu viceprezident.

 16. Prezídium vykonáva svoju činnosť a prijíma uznesenia spravidla na svojich zasadnutiach, ktoré zvoláva a vedie prezident alebo viceprezident. Prezident alebo viceprezident sú tiež povinní zvolať zasadnutie prezídia, ak  o to odôvodnene požiada ktorýkoľvek člen prezídia alebo supervízor.  Ak prezident alebo viceprezident nesplnia svoju povinnosť zvolať zasadnutie prezídia, môže ho zvolať ktorýkoľvek člen prezídia. Zo zasadnutí prezídia sa vyhotovuje zápisnica.

 17. Prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Na prijatie uznesenia prezídia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov prezídia s tým, že  každý člen prezídia má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas prezidenta. Členovia prezídia môžu hlasovať aj per rollam. Hlasovanie per rollam je platné, ak je uznesenie schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov prezídia.

 18. Štatutárnym orgánom združenia je prezident, ktorého počas jeho neprítomnosti zastupuje viceprezident.

 19. Prezident zastupuje združenie voči tretím osobám a plní úlohy uložené valným zhromaždením alebo prezídiom. Prezident je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci valného zhromaždenia alebo prezídia, najmä navrhuje plán činnosti združenia, prijíma všetky rozhodnutia, ktoré súvisia zo zabezpečením prevádzkových a organizačných záležitostí združenia podľa pokynov prezídia, zabezpečovanie plnenia cieľov združenia, bežného hospodárskeho chodu združenia v rámci schváleného rozpočtu a pripravuje pre prezídium podklady pre  návrhy dokumentov na valné zhromaždenie.

 20. Kontrolným orgánom je supervízor, ktorý je volený valným zhromaždením a za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Funkcia supervízora je nezastupiteľná s členstvom v iných orgánoch združenia. Supervízor kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Prezident, viceprezident a prezídium sú povinní supervízorovi na jeho požiadanie poskytnúť všetky podklady na výkon kontrolnej funkcie bez zbytočného odkladu a poskytovať mu pri výkone kontroly súčinnosť. Supervízor závery svojich zistení písomne predkladá na rokovanie prezídia, ktorá k nim pripojí svoje stanovisko a takto ich zaradí na program zasadnutia najbližšieho valného zhromaždenia.  

Čl. VI    Zásady hospodárenia

 

 1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

 2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.​

 3. Za hospodárenie združenia zodpovedá členom združenia prezident. Členovia združenia neručia za záväzky združenia.

 4. Zdrojmi majetku združenia sú

  1. členské príspevky,

  2. dary a príspevky od fyzických a právnických osôb, 

  3. dotácie, granty a príspevky z verejných alebo súkromných zdrojov, 

  4. príjmy z hospodárskej činnosti na pokrytie nákladov spoločenskej a kultúrnej činnosti, ktorá neslúži zárobkovým cieľom (nie je podnikateľskou činnosťou združenia) a je v súlade so stanovami združenia

  5. príjmy z podnikateľskej činnosti,

  6. iné príjmy.

 5. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti združenia môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. 

 6. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami; o začatí vykonávania podnikateľskej činnosti rozhoduje prezídium.

 

Čl. VII    Zánik združenia

 1. O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré menuje aj likvidátora.

 2. Likvidátor zabezpečí z majetku združenia úhradu záväzkov združenia a ostatok rozdelí pomerne medzi zakladajúcich členov združenia. 

 3. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka. 

 4. Likvidátor oznámi zánik združenia Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ukončenia likvidácie.

 

Čl. VIII    Zrušovacie ustanovenie

Tieto stanovy nahradzujú v plnom rozsahu stanovy Asociácie slovenských kameramanov registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 6. 6. 2000.

 

Čl. IX     Účinnosť

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia na valnom zhromaždení združenia a účinnosť registráciou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

 

Schválené na valnom zhromaždení Asociácie slovenských kameramanov konanom v Bratislave 14.9.2016.

bottom of page